....حرف های نگفته من....

....زندگی مرگ است و مرگ هم زندگی ،پس درود بر مرگ،مرگ بر زندگی....

خرداد 91
1 پست
دی 90
1 پست
آذر 90
1 پست
آبان 90
1 پست
مهر 90
1 پست
شهریور 90
1 پست
خرداد 90
1 پست